Σκοπός του Σωματείου είναι

Η προαγωγή της Επιστήμης της Γλωσσικής Ορθοδοντικής στην Ελλάδα και των ευρύτερων επαγγελματικών σκοπών των μελών της, η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθμιση του επαγγέλματος του Γλωσσικού Ορθοδοντικού και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H συνεισφορά στην εθνική και παγκόσμια ανθρώπινη κοινότητα έχοντας ως μέλημα το ευ ζην και την αρμονία του προσώπου των ασθενών, με την προώθηση υψηλών ηθικών και επαγγελματικών προτύπων στην εκπαίδευση και την άσκηση της γλωσσικής ορθοδοντικής.

Η ενημέρωση των Ορθοδοντικών ώστε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο της Γλωσσικής Ορθοδοντικής. Συνεχής ενθάρρυνση με εκπαίδευση, με προώθηση της έρευνας και της ανταλλαγής γνώσεων.

Η Οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων και ομάδων μελέτης.

Η δημιουργία σχέσεων και η σύνδεση με διεθνείς επιστημονικές ομάδες, ανάλογες εταιρείες, οργανώσεις και φορείς στο διεθνή χώρο που ασχολούνται με θέματα γλωσσικής ορθοδοντικής.

Η ενθάρρυνση του επιστημονικού διαλόγου με δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και ερευνητών κάθε ειδικότητας.

Η δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας και η αξιοποίηση κάθε επικοινωνιακού μέσου με στόχο την ενημέρωση του ευρέως κοινού, των οδοντιάτρων, των βιομηχανιών κλπ σχετικά με τα οφέλη και τις εξελίξεις της γλωσσικής ορθοδοντικής.